گزینه 1 : 1
1 نفر - 25 درصد
گزینه 2 : 2
1 نفر - 25 درصد
گزینه 3 : 3
2 نفر - 50 درصد